Aktuelne aktivnosti
etika.jpg

Specijalistička obuka „Etika za javne službenike”

Centar za bezbednosne studije, uz evropsku podršku, uspešno je realizovao poslednji ciklus specijalističke obuke „Etika za javne službenike”, 30. maja. Obuka je trajala četiri meseca, a stru . . . Opširnije...
Stručna grupa za etiku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Find us on Facebook
STATUT
UDRUŽENJA „ЦЕНТAР ЗА БЕЗБЕДНОСНЕ СТУДИЈЕ“
(Prečišćen tekst)


                                                             Oblast ostvarivanja ciljeva

                                                                               Član 1.

Udruženje „Центар за безбедносне студије“ (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti naučnog istraživanja svih aspekata bezbednosne politike u regionu jugoistočne Evrope.

Ciljevi Udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: sticanje, širenje i unapređivanje znanja o savremenoj bezbednosti, značaju bezbednosnih studija u različitim oblastima društvenog života i načinu unapređivanja izučavanja bezbednosti.


Član 3.


Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) organizuje stručne skupove, okrugle stolove i tribine o bezbednosnim problemima;
2) daje inicijative, sugestije i predloge državnim organima i drugim organizacijama u vezi sa strategijom razvoja bezbednosti;
3) razvija i unapređuje obrazovanje i stalne inovacija znanja članova Udruženja i drugih stručnjaka o novim tehnologijama i tehnikama menadžmenta, o razvoju psihologije menadžera i o konkretnim mogućnostima za unapređivanje prakse menadžmenta u pojedinim tipovima preduzeća, ustanova i organizacija;
4) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na bezbednosnu politiku;
5) uspostavlja neposredne veze sa sličnim centrima, društvima, udruženjima, organizacijama i asocijacijama u svetu i unaprađuje saradnju i razmenu iskustava sa njima;
6) obaveštava stručnu i opštu javnost o programima rada, o delatnostima Udruženja i o postignutim rezultatima putem pisama o novostima, kao i putem izdavanja časopisa i drugih publikacija;
7) ostvaruje ciljeve kroz delovanje Stručnih grupa;
8) ostvaruje druge ciljeve od interesa za članove Udruženja.

Naziv i sedište

Član 4.


Naziv Udruženja je: Центар за безбедносне студије 
Naziv Udruženja na stranom jeziku je: Centre for Security Studies – CSS (naziv Udruženja na engleskom jeziku)
Skraćeni naziv je: ЦБС
Udruženje ima sedište u Beogradu, Budimska 4.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Izgled i sadržina pečata

Član 5.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Центар за безбедносне студије Београд i Centre for Security Studies Belgrade.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

                                                                               Član 6.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Izvršnom odboru Udruženja, a pre svih: istraživači i profesionalci sa primarnim interesom za bavljenje pitanjima bezbednosti, kao i problematikom bezbednosti i svi drugi stručni i naučni radnici iz oblasti društvenih nauka koji se interesuju za njenu ulogu u savremenom društvenom životu.
Članovi Udruženja takođe mogu biti i pravna lica (istraživačke institucije, fakulteti, firme, udruženja i dr.)

Član 7.

Pojedinci postaju članovi Udruženja popunjavanjem pristupnice i prijemom od strane Skupštine. Pravna lica postaju, članovi, na osnovu odluke Izvršnog odbora Udruženja, a na osnovu podnete molbe istom organu.

Član 8.

Udruženje može, na obrazloženi predlog, proglasiti domaće i strane pojedince za počasne članove.

Član 9.

Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave. 
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog Statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Izvršni odbor.
Isključeni član ima prava obraćanja Skupštini koja u vezi sa isključenjem donosi konačnu odluku.

Prava obaveze i odgovornost članstva

Član 10.

Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) daje inicijative i predloge u vezi sa ostvarivanjem ciljeva i sa radom organa
4) bira i bude biran u organe Udruženja;
5) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja;
6) objavljuje svoje naučne i stručne radove u okviru publikacija koje će Udruženje izdavati.
7) bude pozvan i da učestvuje u radu okruglih stolova, naučnih stručnih skupova koje će Udruženje organizovati.

Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća članarinu na osnovu odluke Izvršnog odbora;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Izvršni odbor.

Unutrašnja organizacija

Član 11.

Organi Udruženja su Skupština, Izvršni odbor, Sekretar, Direktor i Nadzorni odbor. 
Skupština i Izvršni odbor mogu svojim odlukama obrazovati i druge organe i radna tela Udruženja.

Član 12.

Skupština Udruženja je najviši organ Udruženja.
Skupštinu Udruženja čine svi individualni članovi Udruženja i po jedan predstavnik pravnih lica članova Udruženja.
Skupština se redovno sastaje najmanje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Izvršnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova Udruženja. Inicijativa se podnosi Izvršnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže. Vanredna sednica skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja inicijative za njeno sazivanje.
Sednicu skupštine saziva Predsednik Izvršnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava izabrano lice koje na početku sednice javnim glasanjem više od polovine prisutnih članova bude izabrano za Predsednika Skupštine.
Predsednik Skupštine se bira na period od 4 godine.

Član 13.

Skupština Udruženja:
1) donosi plan i program rada;
2) razmatra i odlučuje o opštim pitanjima u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Udruženja i rada organa
3) donosi Statut i odlučuje  i izmenama i dopunama Statuta;
4) donosi poslovnik o svom radu
5) usvaja druge opšte akte Udruženja;
6) bira i razrešava Direktora Udruženja;
7) imenuje druge zastupnike Udruženja;
8) bira i razrešava članove Izvršnog odbora;
9) bira i razrešava Predsednika i članove Nadzornog odbora;
10) imenuje Sekretara Udruženja;
11) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Izvršnog odbora;
12) razmatra i usvaja godišnji finansijski plan i završni račun;
13) odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Udruženja;
14) u slučaju prestanka rada Udruženja donosi odluku kome se imovina prenosi u skladu sa   Zakonom;
15) odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
16) obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja i rad organa;

Član 14.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova.
Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, Izboru Direktora, članova Izvršnog odbora i Nadzornog odbora, odnosno imenovanju Sekretara, kao i njihovom razrešenju, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 15.

Direktor predstavlja i zastupa Udruženje.
Direktora bira Skupština iz svog sastava na četiri godine
Direktor Udruženje stara se o zakonitosti i pravilnosti rada u Udruženju.
Direktor Udruženja istovremeno je i Predsednik izvršnog odbora Udruženja.
Direktor Udruženja ima ovlašćenje finansijskog nalogodavca u odnosu na sredstva i imovinu Udruženja.
Direktor Udruženja za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja.
Skupština može imenovati i druge zastupnike Udruženja koji u slučaju odsutnosti ili sprečenosti Direktora,  zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.
Direktor Udruženja odlučuje o zapošljavanju saradnika i osoblja, prema potrebi i u skladu sa ciljevima Udruženja.

Član 16.

Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom i aktima Skupštine.
Izvršni odbor čine, po položaju, Direktor Udruženja i Sekretar Udruženja, kao i 3 člana koje iz svog sastava bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Izvršnog odbora traje 4  godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 17.

Izvršni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) donosi program rada Udruženja
3) izvršava odluke i stavove Skupštine
4) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
5) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
6) donosi finansijske odluke;
7) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
8) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Udruženja za taj postupak;
9) obrazuje i imenuje članove stalnih i drugih radnih tela Udruženja.
10) na predlog Direktora Udruženja, imenuje glavnog i odgovornog urednika i članove redakcije časopisa Udruženja;
11) donosi odluku o organizovanju stručnih savetovanja, seminara, tribina, predavanja i drugih oblika stručnih aktivnosti Udruženja;
12) utvrđuje program međunarodne saradnje i odlučuje o učlanjivanju u međunarodne asocijacije;
13) priprema sednice Skupštine;
14) odlučuje o načinu organizovanja izdavačke delatnosti;
15) utvrđuje godišnji iznos članarine, dvotrećinskom većinom prisutnih članova;
16) odlučuje o dodeljivanju statusa počasnog člana Udruženja;
17) odlučuje o dodeljivanju priznanja za doprinos razvoju i unapređenju ciljeva Udruženja;
18) donosi finansijski plan i završni račun Udruženja;
19) odlučuje o korišćenju i raspolaganju sredstvima i imovinom Udruženja;
20) odlučuje o drugim pitanjima za koja, zakonom ili ovim Statutom, nisu ovlašćeni drugi organi Udruženja; i
21) obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Udruženja i rad organa Udruženja.

Izvršni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno više od polovine ukupnog broja članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, sem ukoliko za donošenje pojedinih odluka Statutom nije određena kvalifikovana većina.
Po potrebi, Izvršni odbor može donositi odluke pismenim izjašnjavanjem članova.

Član 18.

Sekretar Udruženja priprema predloge odluka Izvršnog odbora i vodi tekuće poslove Udruženja, pomaže Direktoru i Izvršnom odboru u njihovom radu i obavlja druge poslove utvrđene aktima Udruženja.
Sekretara imenuje Skupština na četiri godine.
Sekretar za svoj rad odgovara Skupštini.

Član 19.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja.
Nadzorni odbor ima Predsednika i dva člana, a njih bira Skupština.
Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor kontrolu obavlja najmanje jednom godišnje i ukoliko utvrdi nepravilnosti obaveštava Izvršni odbor radi preduzimanja postupaka za njihovo otklanjanje.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja, kojoj podnosi izveštaj na svakoj sednici.

Udruživanje u domaće i strane organizacije

Član 20.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje se može udružiti, pristupiti ili učlaniti u druge domaće i međunarodne asocijacije, udruženja, komore i druge stručne organizacije koje se bave studijama, razvojem i korišćenjem Interneta.
Odluku o udruživanju, učlanjenju, pristupanju, odnosno istupanju Udruženja donosi Izvršni odbor većinom glasova prisutnih članova.
Pristupanje međunarodnoj organizaciji prijavljuje se nadležnom državnom organu kod kojeg je Udruženje registrovan u roku od 30 dana od dana učlanjenja.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 21.

Rad Udruženja je javan.
Izvršni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Udruženja podnose se članovima na sednici skupštine Udruženja.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 22.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, doprinosa članova, donacija i poklona, zaveštanja, domaćih i stranih pravnih lica, državnog budžeta, pomoći drugih organizacija i udruženja, finansijskih subvencija, kao i od sopstvenih prihoda ostvarenih obavljanjem izdavačke delatnosti, izradom projekata, kotizacijama za seminare i od drugih delatnosti radi ostvarivanja svojih ciljeva, u skladu  i na drugi zakonom dozvoljen način.


                                                                          Stručne grupe

                                                                              Član 23.

Stručna grupa (Special Interests Group - SIG) je skup dva ili više članova Udruženja koju osnivaju radi razmene iskustva, sticanja znanja i organizovanja zajedničkih aktivnosti na polju određenog, zajedničkog stručnog interesovanja.
Pravo na članstvo u Stručnim grupama imaju svi članovi Udruženja i ostvaruju ga prijavljivanjem koordinatoru Stručne grupe.
Osnivači Stručne grupe biraju Koordinatora, koji, u saradnji sa ostalim članovima Stručne grupe, planira i realizuje zajedničke aktivnosti i koji jednom mesečno podnosi izveštaj o radu Stručne grupe Predsedniku Udruženja.

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

                                                                             Član 24.

Pretežna delatnost kojom će se Udruženje baviti radi pribavljanja sredstava je: 85.59 - Ostalo obrazovanje.
Osim ove delatnosti udruženje ce se baviti i ostalim delatnostima za koje nije potrebna posebna posebna saglasnost nadležnih organa.
Uduženje može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.
Dobit ostvarena na način iz stava 1. ovog člana može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Prestanak rada Udruženja

Član 25.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
Odluku o prestanku rada Udruženja donosi Skupština dvotrećinskom većinom prisutnih članova.
Prestanak rada Udruženja sprovodi se i prijavljuje nadležnom organu kod koga je Udruženje registrovano, radi brisanja iz registra, u postupku, roku i na način predviđen Zakonom.

Postupanje sa imovinom Udruženja u slučaju prestanka Udruženja

Član 26.

U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, odnosno Skupština će odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.

Član 27.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 28.

Izmene i dopune Statuta usvaja Skupština Udruženja po postupku za njegovo donošenje.
Predlog izmene i dopune Statuta Skupštini podnosi Izvršni odbor na osnovu sospstvene obrazložene inicijative ili na osnovu obrazložene inicijative pet članova Udruženja.
O usvojenim izmenama i dopunama Statuta obaveštava se nadležni organ kod kojeg je Udruženje registrovano u roku od 30 dana od dana usvajanja izmena i dopuna Statuta.

Član 29.

Ovaj Statut stupa na snagu usvajanjem od strane Skupštine Udruženja.